Lạng Sơn

Lộc Bình

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc số 127 Chợ Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Hữu Lũng

Tên nhà thuốc Địa chỉ
Quầy Thuốc Số 44 Số 97 Đường Chi Lăng, Thị Trấn Mẹt, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn